Portfólio produktů

 

BSA ELISA

Bovine Serum Albumin ELISA Kit je určena pro kvantitativní stanovení BSA – hovězího sérového albumin – v mlékárenských výrobcích. Souprava není vhodná pro stanovení BSA v tepelně upravených potravinách (teplota při zpracování by neměla přesáhnout 100°C)..

Soupravou je možné stanovit až 41 / 17 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).Soupravou je možné stanovit až 41 / 17 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

1 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,62 ppm (mg/kg)

Limit kvantifikace (LOQ):

3,76 ppm (mg/kg)

Rozsah kalibrační křivky:

3.5 až 300 ppm

Doba do exspirace:

12 měsíců (při 2 - 8 °C)

Hovězí sérum obsahuje cca 6 % hovězího sérového albuminu (BSA). Hovězí maso představuje důležitou složku potravy pro značnou část světové populace. Prevalence potravinových alergií na BSA je bezesporu nižší než v případě jiných alergenů (gluten, vejce, kravské mléko, sója, ořechy atd.), nicméně alergologové doporučují stanovovat BSA v potravinách jako potravinový alergen. Kromě toho je možné stanovení použít při kontrole technologických procesů a možných kontaminací v potravinářském průmyslu, jakož i při kontrole potravin určených pro specifické skupiny konzumentů (např. vegani). 

Stanovení je založeno na imunochemické reakci BSA se specifickou protilátkou. BSA přítomný ve vzorku soutěží s konjugátem BSA a křenové peroxidázy o omezený počet vazebných míst na protilátce, potaženým na povrchu jamek mikrotitrační destičky. Po promytí je na jamkách navázaná peroxidáza detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci BSA v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a vzorcích.

 

BLG ELISA

Souprava β-laktoglobulin ELISA je určena pro kvantitativní stanovení β-laktoglobulinu (BLG) v potravinách, i tepelně zpracovaných.

Soupravou je možné stanovit až 40 / 16 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 30 min

Limit detekce (LOD):

0.07 ppm (mg/kg)

Limit kvantifikace (LOQ):

0.20 ppm (mg/kg)

Rozsah kalibrační křivky:

0.2 – 20 ppm (mg/kg)

Doba do exspirace:

18 měsíců (při 2 – 8 °C)

Mléko je jedna z hlavních alergizujících potravin, a to především u dětí. Prevalence této alergie se liší v různých zemích, údaje se pohybují od 1 % až do 3 % v populaci. Proteinové alergeny jsou obsaženy jak v nativním mléce – viz dále, tak i v mléčných produktech, neboť nebylo prokázáno, že technologické zpracování mění strukturu mléčných proteinů natolik, že by se měnila jejich alergenicita. To platí i o tepelném zpracování mléka. Kravské mléko obsahuje 30 – 35 g proteinů na litr. Po jeho okyselení na pH 4.6 vzniknou dvě frakce: syrovátka (20 % proteinů) a tvaroh (80 % proteinů). Syrovátka především obsahuje beta-lactoglobulin (BLG), alfa-lactalbumin (ALA), bovine serum albumin (BSA) lactoferin (LF) a imunoglobulíny (Igs). Tvaroh je tvořen kaseinem (CAS), a to čtyřmi druhy označované jako Alfas1 , Alfas2, Beta a Kapa.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s BLG. V prvním kroku reaguje BLG z kalibrátoru, kontrolního vzorku nebo ze vzorku – extrakt analyzované potraviny – se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje druhý inkubační krok, při kterém reaguje specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázanými BLG. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaný konjugát je detekován přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého zabarvení je úměrná koncentraci BLG v kalibrátorech a vzorcích.

 

KASEIN ELISA

Kasein ELISA Kit je určena pro kvantitativní stanovení kaseinu v potravinách, včetně potravin tepelně opracovaných.

Soupravou je možné stanovit až 40 / 16 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 50 min

Limit detekce (LOD):

0,24 ppm (mg/kg)

Limit kvantifikace (LOQ):

1,30 ppm (mg/kg)

Rozsah kalibrační křivky:

1,5až 45 ppm (mg/kg)

Doba do exspirace:

12 měsíců (při 2 – 8 °C)

Mléko je jedna z hlavních alergizujících potravin, a to především u dětí. Prevalence této alergie se liší v různých zemích, údaje se pohybují od 1 % až do 3 %  v populaci. Proteinové alergeny jsou obsaženy v nativním mléce – viz dále, ale i v mléčných produktech, neboť nebylo prokázáno, že technologické zpracování mění strukturu mléčných proteinů natolik, že by se měnila jejich alergenicita. To platí i o tepelném zpracování mléka. Kravské mléko obsahuje 30 – 35 g proteinů na litr. Po jeho okyselení na pH 4.6 vzniknou dvě frakce: syrovátka (20 % proteinů) a tvaroh (80 % proteinů). Syrovátka především obsahuje beta-lactoglobulin (BLG), alfa-lactalbumin (ALA), hovězí sérový albumin (BSA), lactoferin (LF) a imunoglobuliny (Igs). Tvaroh je tvořen kaseinem (CAS), a to čtyřmi druhy označované jako Alfas1 , Alfas2, Beta a Kapa.

Velkou výhodou soupravy SEDIUM je, kromě možnosti detekce tepelně opracovaných potravin, její schopnost stanovit krátké fragmenty alfa-kaseinu, vzniklé při enzymatickém štěpení mléka. Bylo prokázáno, že souprava stanovuje fragmenty již od cca 1 000 Da.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s kaseinem. V jamkách destičky, které jsou pokryty touto protilátkou, se smíchá vzorek s kaseinem značeným biotinem, při následné inkubaci dochází k navázání kaseinu na stěny jamek. Kasein ve vzorcích a biotinylovaný kasein soutěží o omezený počet vazebných míst na protilátce proti kaseinu. Po promytí se do jamek přidá konjugát křenové peroxidázy se streptavidinem. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci kaseinu v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a vzorcích.

 

ELISA HOŘČICE – SPECIFIC

Stanovení Mustard ELISA - specific je určeno pro kvantitativní stanovení proteinů hořčice bílé (Sinapsis alba) v potravinách, i tepelně opracovaných.

Soupravou je možné stanovit až 41 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,06 mg/kg (ppm)

Limit kvantifikace (LOQ):

0,5 mg/kg (ppm)

Rozsah kalibrační křivky:

0,5 až 15 mg/kg (ppm)

Doba do exspirace:

18 měsíců (při 2 – 8 °C)

Hořčice, jako potravinová ingredience, se připravuje ze semen hořčičných rostlin. Jedná se zejména o hořčici bílou (Sinapis alba) využívanou pro výrobu plnotučné hořčice.

Alergie na hořčici je, z pohledu prevalence, pátou až šestou nejčastější potravinovou alergií. Její výskyt úzce souvisí se spotřebou hořčice v dané oblasti.

Hlavním alergenem bílé hořčice je protein o molekulové hmotnosti 14 kDa označovaný jako Sin a 1. Tento alergen je teplotně odolný a nepodléhá ani enzymatickému štěpení. Minimální dávky proteinu Sin a 1 vyvolávající alergickou reakci se pohybují v mikrogramových množstvích.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s proteiny hořčice bílé. V prvním kroku reagují hořčičné proteiny z kalibrátoru, kontrolního vzorku nebo ze vzorku – extrakt analyzované potraviny – se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje druhý inkubační krok, při kterém reaguje specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázanými proteiny hořčice. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého zabarvení je úměrná koncentraci hořčice v kalibrátorech a vzorcích.

 

ELISA HOŘČICE - TOTAL

Stanovení Mustard ELISA Kit - total je určeno pro kvantitativní stanovení proteinů hořčice (Sinapsis alba, Brassica juncea, Brassica nigra) v potravinách, i tepelně opracovaných.

Soupravou je možné stanovit až 41 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,05 mg/kg (ppm)

Limit kvantifikace (LOQ):

0,5 mg/kg (ppm)

Rozsah kalibrační křivky:

0.5 - 15 mg/kg (ppm)

Doba do exspirace:

18 měsíců (při 2 – 8 °C)

Hořčice náleží do rodiny rostlina Cruciferae (Brassicaceae). V potravinářství používaná hořčice je obvykle směsí semen dvou nebo vice odrůd Brassicaceae, například Sinapis alba (hořčice bílá), Brassica nigra (hořčice černá), and Brassica juncea (hořčice sítinovitá).

Alergie na hořčici je, z pohledu prevalence, pátou až šestou nejčastější potravinovou alergií. Její výskyt úzce souvisí se spotřebou hořčice v dané oblasti.

Hlavními alergeny hořčice jsou proteiny o molekulové hmotnosti 14 kDa a 16 kDa, označované jako proteiny Sin a 1 a Bra j 1. Tyto alergeny jsou teplotně odolné a nepodléhají enzymatickému štěpení. Minimální dávky proteinů Sin a 1 a Bra j 1 vyvolávající alergickou reakci se pohybují v mikrogramových množstvích.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s proteiny hořčice. V prvním kroku reagují hořčičné proteiny z kalibrátoru, kontrolního vzorku nebo ze vzorku – extrakt analyzované potraviny – se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje druhý inkubační krok, při kterém reaguje specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázanými proteiny hořčice. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu. Intenzita vzniklého zabarvení je úměrná koncentraci hořčice v kalibrátorech a vzorcích.

 

ELISA VEJCE

Egg ELISA je určen pro kvantitativní stanovení proteinů vaječného bílku (EWP) v potravinách a surovinách. Není vhodný pro stanovení těchto proteinů v tepelně upravených potravinách a tepelná úprava by neměla přesáhnout teplotu 70 °C.

Soupravou je možné stanovit až 41 / 17 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod 30 min (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,08 ppm (mg/kg)

Limit kvantifikace (LOQ):

0,5 ppm (mg/kg)

Rozsah kalibrační křivky:

0,5 až 15 ppm

Doba do exspirace:

18 měsíců (at 2 – 8 °C)

Prevalence alergie na vaječné bílkoviny je jedna z nejvýznamnějších – odhady se pohybují mezi 3% až 7% u dětí do 2 let věku. Rovněž i výskyt u celé populace je na úrovni jednotek procent. Alergeny jsou obsaženy v bílku i ve žloutku. Alergický účinek se tepelným opracováním kontaminovaných potravin neodstraní. Vaječný lysozym je používán při výrobě některých léků, vaječný albumin se používá jako čiřící reagencie při výrobě červeného vína. 

Stanovení je založeno na imunochemické reakci specifické protilátky s proteiny vaječného bílku. V prvním kroku reagují proteiny z kalibrátoru nebo ze vzorku – extraktu analyzované potraviny – se specifickou protilátkou ukotvenou na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po odmytí nenavázaných bílkovin následuje druhý inkubační krok, při kterém reaguje stejná specifická protilátka konjugovaná s enzymem – křenovou peroxidázou – s navázanými bílkovinami. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (TMB). Intenzita vzniklého zabarvení je přímo úměrná koncentraci vaječných bílkovin v kalibrátorech a vzorcích.

 

PEANUT ELISA

Stanovení Peanut ELISA je určeno pro kvantitativní stanovení arašídových proteinů v potravinách, i tepelně opracovaných.

Soupravou je možné stanovit až 41 / 17 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro přípravu a extrakci:

1 hod (10 vzorků)

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,011 mg/kg (ppm)

Limit kvantifikace (LOQ):

0,036 mg/kg (ppm)

Rozsah kalibrační křivky:

0,1 - 3 mg/kg (ppm)

Podzemnice olejná (Arachis apogea) patří do čeledi bobovité (Fabaceae). Alergie na arašídy je významná, protože jako jedna z mála alergenních potravin způsobuje závažné alergické reakce, které mohou vést až k anafylaktickému šoku. Prevalence alergie na arašídy se uvádí v Anglii a USA mezi 0,5 – 1 % . Prevalence u malých dětí bývá přibližně o 0,2 % vyšší než u dospělých, ale obecně tato alergie spíše v dospělosti přetrvává.   Nejdůležitější alergeny jsou uvedeny v tab. 1. Molekulová hmotnost nejvýznamnějšího alergenu arašídů proteinu Ara h 1 ( viz obr. 1) je 63 kDa. Ara h 1 tvoří velmi stabilní homotrimer. Monomery jsou vázané hydrofobními interakcemi. Většina IgE vazebných epitopů je lokalizována v oblasti distálního konce trojrozměrné struktury u vazby monomer-monomer, čímž mohou být chráněny vůči trávení. Ačkoli typické prahové dávky způsobující alergické reakce se pohybují v rozmezí 100-1000 mg arašídového proteinu, u některých citlivých pacientů můžou reakci vyvolat velmi nízké dávky okolo 100 μg arašídového proteinu.

Imunoenzymatické stanovení proteinů arašídů je stanovení sendvičového typu, které probíhá ve dvou imunologických krocích a je založeno na specifické interakci polyklonální protilátky s proteiny arašídů. Do jamek pokrytých králičí protilátkou č. 2 proti proteinům arašídů se přidá extrakt vzorku/kalibrátory, kde se během první inkubace naváží arašídové proteiny ze vzorku/kalibrátorů na protilátku na stěnách jamky mikrotitrační destičky. Po promytí se do jamek přidá konjugát králičí protilátky č. 2 proti proteinům arašídů s křenovou peroxidázou, který se při druhé inkubaci prostřednictvím komplexu protilátky s antigenem naváže na pevnou fázi. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je přímo úměrná koncentraci arašídových proteinů v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a extraktech vzorků.

 

Jednoduchý enzymatický test (JET) na detekci přítomnosti glutenu v potravinách

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti glutenu v tepelně neopracovaných potravinách je založený na reakci specifických protilátek s gliadinem v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Gluten. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků v závislosti na balení. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

 a) negativní vzorek (neobsahuje gluten)

 b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje gluten)

Kromě potravinových extraktů se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem glutenu) a vzorek pozitivní (obsahující 10 miligramů glutenu na kilogram či litr potraviny, což je hranice pozitivity). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s pozitivním kontrolním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje gluten (ale pozitivní z hlediska platné legislativy je považován vzorek nad hranicí 20 ppm).

 

Jednoduchý Enzymatický Test (JET) na detekci přítomnosti mléčného alergenu beta-laktoglobulinu (BLG) v potravinách

Mléko je jedna z hlavních alergizujících potravin, a to především u dětí. Prevalence této alergie se liší v různých zemích, údaje se pohybují od 1 % až do 3 % v populaci. Proteinové alergeny jsou obsaženy jak v nativním mléce – viz dále, tak i v mléčných produktech, neboť nebylo prokázáno, že technologické zpracování mění strukturu mléčných proteinů natolik, že by se měnila jejich alergenicita. To platí i o tepelném zpracování mléka. Kravské mléko obsahuje 30 – 35 g proteinů na litr. Po jeho okyselení na pH 4.6 vzniknou dvě frakce: syrovátka (20 % proteinů) a tvaroh (80 % proteinů). Syrovátka především obsahuje beta-lactoglobulin (BLG), alfa-lactalbumin (ALA), bovine serum albumin (BSA) lactoferin (LF) a imunoglobulíny (Igs). Tvaroh je tvořen kaseinem (CAS), a to čtyřmi druhy označované jako Alfas1 , Alfas2, Beta a Kapa.

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti mléčného alergenu beta-laktoglobulinu (BLG) v potravinách je založený na reakci specifických protilátek s tímto alergenem v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Milk. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků v závislosti na balení. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

a) negativní vzorek (neobsahuje BLG)

b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje BLG)

Kromě pěti potravinových extraktů se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem BLG) a vzorek pozitivní (obsahující 0.3 mikrogramu BLG na gram či mililitr potraviny, což je hranice pozitivity). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s kontrolním pozitivním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje BLG neboli je kontaminován mlékem.

 

Jednoduchý enzymatický test (JET) na detekci přítomnosti proteinů vaječného bílku v potravinách

Prevalence alergie na vaječné bílkoviny je jedna z nejvýznamnějších – odhady se pohybují mezi 3% až 7% u dětí do 2 let věku. Rovněž i výskyt u celé populace je na úrovni jednotek procent. Alergeny jsou obsaženy v bílku i ve žloutku. Alergický účinek se tepelným opracováním kontaminovaných potravin neodstraní. Vaječný lysozym je používán při výrobě některých léků, vaječný albumin se používá jako čiřící reagencie při výrobě červeného vína. 

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti proteinů vaječného bílku v potravinách je založený na reakci specifických protilátek s těmito alergenními proteiny v extraktu potraviny. Tato souprava není vhodná pro stanovení proteinů vaječného bílku tepelně neopracovaných potravin (teplota tepelného zpracování by neměla překročit 70 °C). Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Egg. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků v závislosti na balení.. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

 a) negativní vzorek (neobsahuje proteiny vaječného bílku)

 b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje proteiny vaječného bílku)

Kromě pěti potravinových extraktů se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem proteinů vaječného bílku) a vzorek pozitivní (obsahující 0.5 miligramů proteinů vaječného bílku na kilogram potraviny, což je hranice pozitivity). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s kontrolním pozitivním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje proteiny vaječného bílku.

Tento test není vhodný pro drůbeží maso, které neprošlo tepelnou úpravou.

 

Jednoduchý Enzymatický Test (JET) na detekci přítomnosti proteinů nativní sóji v potravinách

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti proteinů nativní sóji v potravinách je založen na reakci specifických protilátek s proteiny sóji v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET – Soya. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků v závislosti na balení. Soupravou nedoporučujeme analyzovat vzorky potravin, ve kterých byla sója nějakým způsobem tepelně upravena nebo ve formě extrudované sóji a sójového hydrolyzátu. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

a) negativní vzorek (neobsahuje nativní proteiny sóji)

b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje nativní proteiny sóji)

Kromě extraktů potravin se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem proteinů nativní sóji) a vzorek pozitivní (obsahující 5 miligramů proteinů sóji na kilogram či litr potraviny). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarveni je srovnatelné s pozitivním kontrolním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje proteiny sóji.

 

Jednoduchý Enzymatický Test (JET) na detekci přítomnosti proteinů arašídů v potravinách

Podzemnice olejná (Arachis apogea) patří do čeledi bobovité (Fabaceae). Alergie na arašídy je významná, protože jako jedna z mála alergenních potravin způsobuje závažné alergické reakce, které mohou vést až k anafylaktickému šoku. Prevalence alergie na arašídy se uvádí v Anglii a USA mezi 0,5 – 1 % . Prevalence u malých dětí bývá přibližně o 0,2 % vyšší než u dospělých, ale obecně tato alergie spíše v dospělosti přetrvává.   Nejdůležitější alergeny jsou uvedeny v tab. 1. Molekulová hmotnost nejvýznamnějšího alergenu arašídů proteinu Ara h 1 ( viz obr. 1) je 63 kDa. Ara h 1 tvoří velmi stabilní homotrimer. Monomery jsou vázané hydrofobními interakcemi. Většina IgE vazebných epitopů je lokalizována v oblasti distálního konce trojrozměrné struktury u vazby monomer-monomer, čímž mohou být chráněny vůči trávení. Ačkoli typické prahové dávky způsobující alergické reakce se pohybují v rozmezí 100-1000 mg arašídového proteinu, u některých citlivých pacientů můžou reakci vyvolat velmi nízké dávky okolo 100 μg arašídového proteinu.

Jednoduchý enzymatický test na detekci přítomnosti proteinů arašídů v potravinách je založen na reakci specifických protilátek s proteiny arašídů v extraktu potraviny. Všechny potřebné reagencie jsou připraveny k použití v reakčních nádobkách, které tvoří celou soupravu JET - Peanut. Souprava je určena pro analýzu pěti nebo deseti různých vzorků v závislosti na balení. Výsledek analýzy je interpretován ve formě:

a) negativní vzorek (neobsahuje proteiny arašídů)

b) podezřelý vzorek (patrně obsahuje proteiny arašídů)

Kromě extraktů potravin se současně analyzují dva kontrolní vzorky – vzorek negativní (s nulovým obsahem proteinů arašídů) a vzorek pozitivní (obsahující 1 miligram proteinů arašídů na kilogram či litr potraviny). Hodnocení je založeno na vizuálním porovnání intenzity modrého zabarvení vzorků s modrým zabarvením pozitivního kontrolního vzorku a negativního kontrolního vzorku, u kterého není zabarvení žádné. Vzorek, jehož zabarvení je srovnatelné s pozitivním kontrolním vzorkem, či intenzivnější, lze považovat za pozitivní, tzn. obsahuje proteiny arašídů.

 

BOVINNÍ TSH ELISA

TSH ELISA je určena pro kvantitativní stanovení thyreotropinu (TSH) thyreotropinu (TSH) v bovinním / ovčím séru.

Soupravou je možné stanovit až 41 / 17 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

0,225 ng/ml

Limit kvantifikace (LOQ):

0,5 ng/ml

Rozsah kalibrační křivky:

0,5 až 40 ng/ml

Hormon stimulující štítnou žlázu (TSH; thyreotropin) and receptor pro TSH (TSHR) hrají klíčovou roli při řízení funkce štítné žlázy a syntéze hormonů štítné žlázy tyroxinu a triiodothyroninu. Tvorba TSH v předním laloku hypofýzy je stimulována thyreoliberinem (TRH, thyrotropin-releasing hormone) a inhibována hormony štítné žlázy mechanismem negativní zpětní vazby.

Hormony štítné žlázy hrají ve fungování organismu zcela zásadní a nezastupitelnou roli. Kritickým faktorem ovlivňujícím funkci štítné žláza je příjem jódu z prostředí.

Imunoenzymatické stanovení hormonu thyreotropinu (TSH) je stanovení sendvičového typu, které probíhá ve dvou krocích, a je založeno na interakci specifické polyklonální protilátky s bovinním / ovčím hormonem TSH. Do jamek pokrytých specifickou králičí protilátkou se přidá hovězí nebo ovčí sérum, kde se během první inkubace naváže hormon TSH ze vzorku. Po promytí se do jamek přidá konjugát protilátky s křenovou peroxidázou, který se při druhé inkubaci prostřednictvím komplexu protilátky s TSH naváže na pevnou fázi. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je přímo úměrná koncentraci hormonu thyreotropinu v analyzovaném vzorku séra.

 

Stanazolol ELISA

Souprava Stanazolol ELISA je určena ke kvantitativnímu stanovení stanazololu v potravinách a potravinových doplňcích.  

Soupravou je možné stanovit až 42 / 18 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro ELISA stanovení:

2 hod 10 min

 

 

 

 

Anabolické steroidy jsou syntetické deriváty testosteronu. Kromě anabolických účinků mají tyto léky ještě vedlejší účinek v podobě androgenního působení. Kompletní oddělení anabolického a androgenního působení se bohužel nepodařilo oddělit, a proto anabolické steroidy působí v organismu podobně jako mužské pohlavní hormony a zejména při podání dětem mohou způsobit vážné narušení sexuálního vývoje a vyvolat poruchy růstu. Stanazolol je 17α-alkylovaný derivát 5α-dihydrotestosteronu (DHT). Je používán v kulturistice a ilegálně je též aplikován u závodních koní. V humánní medicíně vykázal pozitivní účinek při léčbě anémie a hereditárního angioedému, ale jeho preskripce je v mnoha zemích striktně kontrolována. Ve veterinární medicíně může být předepisován za účelem zvýšení produkce červených krvinek, růstu svalové hmoty, zvýšení kostní density, a pro zlepšení apetitu u zesláblých zvířat. ELISA souprava na stanovení stanazololu umožňuje screeningové stanovení v potravinových doplňcích a v mase a jiných tkáních zvířat chovaných pro maso.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci stanazololu se specifickou protilátkou. Stanazolol přítomný ve vzorku a stanazolol, kterým je pokryt povrch jamek destičky, reagují během inkubace se specifickou protilátkou. Stanazolol ve vzorcích soutěží o omezený počet vazebných míst na protilátce se stanazololem potaženým na jamkách. Po promytí se do jamek přidá konjugát křenové peroxidázy s protilátkou proti králičím imunoglobulinům. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci stanazololu v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a vzorcích.

 

19-Nortestosteron

Bovine Serum Albumin ELISA Kit je určena pro kvantitativní stanovení BSA – hovězího sérového albumin – v mlékárenských výrobcích. Souprava není vhodná pro stanovení BSA v tepelně upravených potravinách (teplota při zpracování by neměla přesáhnout 100°C).

Souprava 19-Nortestosterone  ELISA je určena ke kvantitativnímu stanovení 19-nortestosteronu v potravinách a potravinových doplňcích.  

Soupravou je možné stanovit až 42 / 18 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Čas potřebný pro stanovení:

2 hod 10 min

Limit detekce (LOD):

100 ppb

Limit kvantifikace (LOQ):

400 ppb

Rozsah kalibrační křivky:

100 až 50 000 ppb

Anabolické steroidy jsou syntetické deriváty testosteronu. Kromě anabolických účinků mají tyto léky ještě vedlejší účinek v podobě androgenního působení. Kompletní oddělení anabolického a androgenního působení se bohužel nepodařilo oddělit, a proto anabolické steroidy působí v organismu podobně jako mužské pohlavní hormony a zejména při podání dětem mohou způsobit vážné narušení sexuálního vývoje a vyvolat poruchy růstu. 19-Nortestosterone je přitom jako anabolický steroid používán také ke stimulaci růstu u zvířat chovaných pro maso. ELISA souprava na stanovení 19-Nortestosteronu umožňuje screeningové stanovení 19-Nortestosteronu v potravinových doplňcích a v mase a jiných tkáních zvířat chovaných pro maso.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci 19-nortestosteronu se specifickou protilátkou. 19-nortestosteron přítomný ve vzorku a 19-nortestosteron, kterým je pokryt povrch jamek destičky, reagují během inkubace se specifickou protilátkou. 19-nortestosteron ve vzorcích soutěží o omezený počet vazebných míst na protilátce s 19-nortestosteronem potaženým na jamkách. Po promytí se do jamek přidá konjugát křenové peroxidázy s protilátkou proti králičím imunoglobulinům. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci 19-nortestosteronu v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a vzorcích.

 

Boldenone ELISA

Souprava Boldenon ELISA je určena ke kvantitativnímu stanovení boldenonu v potravinách a potravinových doplňcích.  

Soupravou je možné stanovit až 42 / 18 vzorků v duplikátech (96 jamková mikrotitrační destička / 48 jamková mikrotitrační destička).

Time required for ELISA determination:

2 hours 10 min

Limit of detection (LOD) :

20 ppb

Limit of quantification (LOQ) :

85 ppb

Calibration scale range:

50 až 50 000 ppb

Anabolické steroidy jsou syntetické deriváty testosteronu. Kromě anabolických účinků mají tyto léky ještě vedlejší účinek v podobě androgenního působení. Kompletní oddělení anabolického a androgenního působení se bohužel nepodařilo oddělit, a proto anabolické steroidy působí v organismu podobně jako mužské pohlavní hormony a zejména při podání dětem mohou způsobit vážné narušení sexuálního vývoje a vyvolat poruchy růstu. Boldenon (BOL) je anabolický steroid, který se od testosteronu liší pouze v dvojné vazbě v poloze 1. Je používán v kulturistice a ilegálně je též aplikován u závodních koní. Je také používán ke stimulaci růstu u dobytku, kde může být zneužit pro dosahování vyšší produkce masa. ELISA souprava na stanovení boldenonu umožňuje screeningové stanovení v potravinových doplňcích a v mase a jiných tkáních zvířat chovaných pro maso.

Stanovení je založeno na imunochemické reakci boldenonu se specifickou protilátkou. Boldenon přítomný ve vzorku a boldenon, kterým je pokryt povrch jamek destičky, reagují během inkubace se specifickou protilátkou. Boldenon ve vzorcích soutěží o omezený počet vazebných míst na protilátce s boldenonem potaženým na jamkách. Po promytí se do jamek přidá konjugát křenové peroxidázy s protilátkou proti králičím imunoglobulinům. Po inkubaci se jamky promyjí a na jamkách navázaná peroxidáza je detekována přídavkem chromogenního substrátu (tetramethylbenzidin). Intenzita vzniklého zabarvení je nepřímo úměrná koncentraci boldenonu v kalibrátorech, kontrolních vzorcích a vzorcích.

 

Souprava na stanovení volných radikálů

Free Radicals Assay Kit je určen ke kvantitativnímu stanovení celkového obsahu volných radikálů v lidském séru. Souprava umožňuje spektrofotometrickou detekci volných radikálů ve zkumavkách a mikrotitrační destičce.

Free Radicals Assay Kit obsahuje všechny potřebné reagencie pro kvantitativní detekci volných radikálů (FR).

Čas potřebný pro inkubaci vzorku:

15 min

Kalibrační rozmezí:

1.5 – 12.0 mmol/l Fe2+

Detekční limit:

0.71 mmol/l

Sensitivita:

1.9 x 10-3∆A per 1 mmol/l Fe2+

Referenční meze:

4.46 ± 1.38 mmol/l

Volné radikály jsou atomy, molekuly či ionty obsahující ve své konfiguraci nepárový elektron, jsou proto velmi reaktivní. Pokud volný radikál odebere elektron okolní molekule, vznikne tak další volný radikál, který dále odebírá elektron z ostatních molekul či buněčných struktur. Vzhledem k tomu, že volné radikály obsahují nepárový elektron, jsou vysoce chemicky reaktivní. Výrazně a nespecificky reagují s biomolekulami včetně DNA, lipidů, proteinů, karbohydrátů. Poškozením těchto molekul dochází k mutacím nukleových kyselin, peroxidaci lipidů a oxidaci proteinů.

Volné radikály mohou vznikat uvnitř organismu, ale i z externích vlivů. V organismu hrají volné radikály důležitou roli v procesu zvaném oxidativní vzplanutí a jsou především také nepostradatelnou součástí mitochondriálního dýchacího řetězce. Tuto činnost FR můžeme považovat za užitečnou snahu chránit organismus a to na rozdíl od všech druhů stresu, při kterých dochází k nekontrolovanému vzniku různých volných radikálů. Za fyziologických podmínek je v organismu ustálená rovnováha mezi VR a antioxidanty. Porušení této rovnováhy v neprospěch antioxidačního systému je označováno jako oxidační stres, který nastává při zvýšené tvorbě VR nebo při nedostatečné antioxidační ochraně organismu. Klinické projevy oxidačního stresu jsou výrazně spojeny s mnoha chorobami zahrnujícími např. diabetes, nádorové bujení, aterosklerózu, neurodegenerativní onemocnění, hypertenzi, Crohnovu chorobu a další.

Mezi externí zdroje volných radikálů patří UV záření, kouření a mnoho látek znečišťujících okolní prostředí.

Stanovení volných radikálů je založeno na schopnosti chlorofylinu (sodno-měďnatá sůl chlorofylu) přijímat a odevzdávat elektrony za současné stabilní změny absorpčního maxima. Tento efekt je podmíněn alkalickým prostředím a přídavkem katalyzátoru. Kvantifikace naměřených hodnot absorbancí je umožněna kalibrací, která je založena na schopnosti Fe iontů v alkalickém prostředí přecházet z dvojmocných na trojmocné.